Alapszabály

ZALAI 76-OS MOTOROS EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint megalakították a ZALAI 76-OS MOTOROS EGYESÜLET-et, melyet a Zalaegerszegi Törvényszék 2340. szám alatt nyilvántartásba vett.
Az Egyesület a 2014. április 7. napján tartott taggyűlésén a Létesítő okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései alapján felülvizsgálta és módosította; döntött az egyesület Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. Az így módosított Alapszabályt az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalta:

 


 1. AZ EGYESÜLET ADATAI

Az Egyesület neve:                ZALAI 76-OS MOTOROS EGYESÜLET

Az Egyesület székhelye:         8876 Tormafölde, Szent János – hegy 2686. hrsz.

Az Egyesület jogállása:           Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök és az alelnök önállóan jogosult.

Az Egyesület céljai:

 1. a) Motoros túrák szervezése
 2. b) Közlekedésbiztonsági oktatás és technikai-ügyességi versenyek szervezése
 3. c) Kapcsolattartás más motoros egyesületekkel
 4. d) Közösségépítő tevékenység elsősorban a motorozást kedvelők részére

Az Egyesület biztosítja, hogy szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő-és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát internetes honlapja útján biztosítja.

 

A TAGSÁGI VISZONY

 


Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesület tagjává felvehető az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesületbe történő felvételét a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát.
A belépési nyilatkozatot az Egyesület Elnökségének kell benyújtani. A felvételről az Elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

Az Egyesület tagjainak jogai:

 1. részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
 2. tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
 3. bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
 4. jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
 5. igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
 6. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

Az Egyesület tagjainak kötelességei: 

 1. kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
 2. kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
 3. kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;

 

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja lehet,

– Az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

– Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül.

– Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

– Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

– Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

– A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

A tagsági viszony megszűnik:

 1. a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
 2. a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával, így különösen a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt, az írásbeli felszólítás után a kitűzött 30 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető Elnökségi határozattal;
 3. a jogi személy tag felszámolásával, a tag halálával,
 4. A közgyűlés minősített többségi határozattal a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok legalább 2/3 – os szavazattöbbségével az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen ha az egyesület céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az egyesület tagja kérheti a bíróságtól az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozatok bírósági felülvizsgálatára a Ptk. rendelkezései irányadók.

 

III.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

Az Egyesület testületi szervei:

 1. Közgyűlés,
 2. Elnökség,
 3. Felügyelő bizottság

Az Egyesület tisztségviselői:

Öt éves időtartamra, 2019. április 7. napjáig.

Elnök: Baráth Miklós

születési hely és idő: Celldömölk, 1968.07.21.

anyja születési neve: Fülöp Jolán

lakcím: 8380 Hévíz, Kodály Z. u. 50.

 

Alelnök: dr. Szakonyi Szabolcs

születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1973.07.08.

anyja születési neve: dr. Böjti Gizella

lakcím: 8876 Tormafölde, Szent János – hegy 2686 hrsz.

 

Titkár: Kovács Gábor

születési hely és idő: Marcali, 1973.01.08.

anyja születési neve: Fábián Margit

lakcím: 8983 Gellénháza, Arany János utca 22.

 

Gazdasági vezető:      Gróf István

születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1955.05.06.

anyja születési neve: Horváth Margit

lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Fakopáncs u. 2.

 

Elnökségi tag: Kósi Ferenc

születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1961.06.02.

anyja születési neve: Kabai Margit

lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 17.

 

Felügyelő bizottság:

 

Elnöke: Varga András

születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1963.03.03.

anyja születési neve: Pintyőke Jolán

lakcím: 8380 Hévíz, Móricz Zs. u. 14.         

 

Tag: Győrvári Attila

születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1974.05.27.

anyja születési neve: dr. Bánáti Zsuzsanna

lakcím: 8943 Bocfölde, Kiskuti u. 5.

 

Tag: Török Zsolt

születési hely és idő: Zalaszentgrót, 1967.09.01.

anyja születési neve: Pál Jolán

lakcím: 8784 Kehidakustány, Széchenyi u. 19.

 

A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját.

Kötelező a közgyűlés összehívása a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A Közgyűlést a titkár írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az elnökségen kívül a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy a közgyűlés által tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.

A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által felkért két tag hitelesít.

 

Határozathozatal:

Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén újra kell szavazni, és addig kell ismételni a szavazást, ameddig többség ki nem alakul. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

 

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 

 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 5. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 

A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület titkára látja el.

 

A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, illetve honlapján közzéteszi.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

 

 1. megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget és a Felügyelő Bizottságot valamint egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással 5 évre megválasztja az Egyesület tisztségviselőit, lemondásukat elfogadja.
 2. határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
 3. jóváhagyja, vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait; meghatározza az éves tagdíjat;
 4. dönt a jelen alapszabály alapján a tag kizárásáról,
 5. elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása legkésőbb a tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik;
 6. éves költségvetés megállapítása;
 7. egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása;
 8. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
 9. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
 10. a végelszámoló kijelölése.

 

 

Az Elnökség

 

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az öt tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, a titkár és a gazdasági vezető, valamint további egy Elnökségi tag. A Elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1 pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

-vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult Elnökségi tagok közül legalább három fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, és ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot, indítványt elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjai közül legalább három fő jelen van.

 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 

Az Elnökség feladatai:

 

 1. ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 6. a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 7. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 8. a tagság nyilvántartása;
 9. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 10. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 11. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele

 

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol. A döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.

 

Az Elnökségi tagság a határozott idő elteltén felül megszűnik az Elnökségi tag halálával és lemondásával, amely esetekben a Közgyűlés új Elnökségi tagot választ. Az időközben választott új tag megbízatása a már hivatalban lévő Elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

 

Az Egyesület tisztségviselői

 

Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökség összes tagja, az elnök, az alelnök, a titkár, a gazdasági vezető és az elnökségi tag, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.

 

Az elnök és az elnökségi tagok, valamint a felügyelőbizottság megbízatása a megválasztás napjától öt évre szól. A mandátum lejárta után a tisztségviselők újra megválaszthatók.

 

Az elnök feladatai:

 1. a Közgyűlés és az Elnökségi ülések levezetése,
 2. konferenciák és más rendezvények szervezése,
 3. a Közgyűlésen való jelenléte esetén a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítése és további két jegyzőkönyv hitelesítő felkérése,
 4. az Egyesület működésének irányítása,
 5. önállóan képviseli az Egyesületet,
 6. a költségvetés kereti között utalványozási jogkört gyakorol.
 7. gyakorolja az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.

 

Az alelnök feladatai:

 1. önállóan képviseli az Egyesületet,
 2. az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését,

Amennyiben Közgyűlést az alelnök vezeti, úgy az alelnök hitelesíti a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet és további két jegyzőkönyv hitelesítőt kér fel.

 1. az elnök távollétében vezeti az elnökségi ülést.

 

A titkár feladatai:

 1. tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
 2. előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
 3. köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni akként, hogy a Határozatok Könyve tartalmazza a Közgyűlés döntésének időpontját, hatályát, a határozatot, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
 4. biztosítja az Egyesület irataiba való betekintés lehetőségét és a nyilvánosságot. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az érintettekkel igazolható módon írásban közli, és azokat az Egyesület internetes honlapján közzéteszi.
 5. előkészíti a költségvetési javaslatot és az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló javaslatát.

Gazdasági vezető feladatai:

 1. a) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a Elnökségnek

az egyesület vagyoni helyzetéről,

 1. b) a pénz és vagyonkezelésről okmányolt számadásokat vezet,
 2. c) az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészíti és az Elnökség, majd a

közgyűlés elé terjeszti,

 1. d) a költségvetés kereti között utalványozási jogkört gyakorol

 

Tisztségviselő abban az esetben hívható vissza:

 • kötelezettségeit súlyosan megszegi,
 • az Egyesület Alapszabályát súlyosan megszegi,
 • az Egyesület rossz hírét kelti,
 • az Egyesület nevével visszaél.

 

Az Egyesület jegyzésének módja: Az Egyesület Elnöke és Alelnöke az Egyesületet akként jegyzi, hogy az Egyesület előnyomott, nyomtatott vagy bélyegzett neve fölé a nevét önállóan írja.

 

 

 

 

Az Elnökség felelőssége:

A vezető tisztségviselők tevékenységük során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

                                                                                                                             

 

 


 1. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 

Az Egyesület vagyoni eszközei
Az Egyesület bevételei:

 1. a) tagdíjak,
  b) az Egyesület rendezvényeinek bevételei,
  c) támogató befizetések, és esetleges egyéb juttatások.Az Egyesület tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

  Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót a titkár terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

 

A kifizetések az elnök vagy az utalványozásra jogosult gazdasági vezető aláírása alapján teljesíthetők.

 

Az Egyesület az alapszabályban feltüntetett célok megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

 

 1. Belföldi és külföldi motoros túrákat szervez, azok előkészítéséről (útvonal tervezés, szállásfoglalás stb.) megfelelően gondoskodik,
 2. a közlekedésbiztonság fokozása érdekében gyakorlati és elméleti oktatást, illetve bemutatót szervez,
 3. technikai, ügyességi versenyt szervez, illetve a más által szervezett ilyen jellegű versenyen való részvételt biztosítja,
 4. találkozókat szervez a tagok és érdeklődők számára a közös programokról, az egyesületi célokról,

 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

 

 

Az egyesület felügyelő szerve a közgyűlés által választott felügyelő bizottság, amely három főből áll. Munkájáról évente köteles a közgyűlésnek beszámolni.

 

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg.

 

A felügyelő bizottság:

 1. jogosult és köteles az egyesület működését, gazdálkodását, költségvetését, a testületi szervek határozatainak végrehajtását, az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését évente ellenőrizni,
 2. negyedévenként köteles ellenőrizni a pénz és anyagkezelést, bizonylati fegyelmet,
 3. jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérhet az egyesület közgyűléséről, illetve munkavállalóitól,
 4. az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

Ha a bizottság ellenőrzései során hiányosságot állapít meg, arról az Elnökséget értesíti. Jogszabálysértés, vagy súlyos mulasztás esetén köteles a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. A bizottság ez irányú indítványa alapján a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.

 

A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az Elnökség ülésein.

 

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A bizottságot a bizottság elnöke írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontja előtt írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van.

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül a bizottságot össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülést is csak akkor határozatképes, ha azon a bizottságelnökén kívül legalább egy tag jelen van.

 

A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülésen – amennyiben azon csak két tag van jelen – egyhangú határozattal hozza.

 

A felügyelő bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

 

A jegyzőkönyv tartalmazza:

 1. az ülés helyét, idejét
 2. jelenlévő tagok, meghívott személyek és jegyzőkönyvvezető nevét,
 3. a napirendet, a hozzászólásokat,
 4. az érdemi határozatokat és azok hatályát.

 

A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltűntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

 

Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kimondja az Egyesület jogutód nélküli megszűnést vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja, vagy a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.

A végelszámolás nem határozható el az Egyesület fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik.

 

 

VII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásba vételéről és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 38.§ (2) bekezdése alapján igazoljuk, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapszabály dőlt betűvel tartalmazza a változtatott rendelkezéseket.

Az Egyesület 2009. április 7. napján elfogadott és 2009. május 21-én, valamint 2013. május 30-án és 2013. november 19-én módosított alapszabályát az Egyesület közgyűlése 2014. április 7. napján módosította és egységes szerkezetbe foglalta.
Zalaegerszeg, 2014. április 7.

 

 

 

 

 

Baráth Miklós                                                dr. Szakonyi Szabolcs

Egyesület elnöke                                                 Jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Kósi Ferenc                                                              Gróf István

Jegyzőkönyv hitelesítő                                           Jegyzőkönyv hitelesítő

Letölthető innen aláírt PDF verzió: Alapszabály